Стандартизація у комп'ютерних мережах

Сумісність різних ЛКМ та можливість їх об’єднання у ГКМ визначається відповідністю їх архітектури вимогам еталонної моделі взаємоз'єднання відкритих систем (Open Systems Interconnection (OSI)) Міжнародної організації зі стандартизації (International Standard Organization (ISO)).

За стандартом ISO7498 середовище зв'язку відкритих систем поділене на сім ієрархічних рівнів із відповідними протоколами функціонування і пересилання кожного окремого рівня (рис. 1).

Рівні 5-7 орієнтовані на обслуговування прикладних процесів, а рівні 1-4 - на надійне пересилання даних, тобто на мережу.

Прикладний рівень 7 забезпечує різні форми взаємодії прикладних процесів, розміщених у різних системах. На цьому рівні запускаються та виконуються усі програми та директиви користувачів.

Рівень відображення 6 відображає та перетворює дані, якими обмінюються між собою прикладні процеси. Можна виділити три форми відображення даних: комп’ютерів – відправників (джерел) інформації, середовища зв'язку мережі, комп’ютерів - приймачів (одержувачів) інформації.

Сеансовий рівень 5 організовує діалогові сеанси між прикладними процесами. Під час роботи сеансового рівня в користувача складається враження, що прикладні процеси розташовані на одному потужному локальному процесорі.

Транспортний рівень 4надає прикладним об'єктам можливість сполучення через усі фізичні засоби мережі. При цьому використовуються кілька класів сервісу, які відрізняються параметрами - перепускною здатністю, часом пересилання, часом налагодження сполучення, допустимою ймовірністю помилок.

Мережевий рівень 3виконує ретрансляцію даних через одну або кілька систем. На цьому рівні реалізується маршрутизація інформації, тобто вибираються шляхи пересилання блоків залежно від адрес призначення та інших характеристик (таких, як завантаженість або надійність окремих проміжних сполучень). Протокольні блоки даних на мережевому рівні називають пакетами (packets).

Канальний рівень 2призначений для пересилання блоків даних через одне фізичне сполучення. Види сервісу канального рівня: налагодження та розірвання канальних сполучень; пересилання блоків даних; виявлення та виправлення помилок.Протокольні блоки даних канального рівня називаютькадрами (frames). На канальному рівні відбувається селекція інформації - відбір серед всіх прийнятих блоків тільки тих, які адресовані конкретній системі.

Фізичний рівень 1призначений для спряження систем з фізичним середовищем. Він визначає механічні, електричні, функціональні та процедурні характеристики, які описують доступ до фізичних сполучень.

Фізичний рівень забезпечує такі різновиди сервісу: налаштування постійних або тимчасових фізичних сполучень; організація послідовного пересилання; повідомлення про розриви, збої.

На фізичному рівні відбувається прослуховування багатопунктового сполучення для визначення наявності пересилання, зіткнення кадрів та ін.

Пересилання даних з ПК у ЛКМ можна здійснювати з використанням спеціальної мережевої адаптерної плати, яку безпосередньо вмикають у роз'єднувач материнської плати. В адаптерах, як звичайно, апаратно реалізовані протоколи фізичного та канального рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем.


5334646446108424.html
5334717750310493.html
    PR.RU™